Integritetspolicy

Sekretessinformation

Vi som operatör för den här sidan under https://dealerjobs.deere.com (även kallad ”Webbplats”) är personuppgiftsansvariga i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”), för webbplatsens användares personuppgifter (”Du”).

Nedan ger vi, inom ramarna för vår informationsskyldighet (artikel 13 ff. GDPR), överskådlig information om vilka data som behandlas vid ditt besök på vår webbplats och på vilka rättsliga grunder detta sker. Du får även information om vilka rättigheter du har gentemot oss och gentemot ansvarig dataskyddsmyndighet.

1. Information om personuppgiftsansvarig

emplify GmbH
Stöckachstraße 11A
70190 Stuttgart
Tyskland

Telefon: +49 711 184229 0
Fax: +49 711 184229 01
E-post: office@emplify.de

2. Personuppgiftsansvarig

Vi har utnämnt en operativ personuppgiftsansvarig:

Michael Nachtigall
c/o DS Compliance GmbH
Carlsplatz 24
40213 Düsseldorf
Tyskland

E-post: datenschutz@emplify.de

3. Information om användning av vår webbplats

När du öppnar vår webbplats för att besöka den bearbetas så kallade loggfiler, varvid du automatiskt blir registrerad av vårt system.

Följande loggfiler bearbetas automatiskt:

 • IP-adress för datorn som öppnar webbplatsen

 • Vilken webbläsare som används

 • Språk för den använda webbläsaren

 • Version på den använda webbläsaren

 • Operativsystem och dess version

 • Operativsystemets gränssnitt

 • Öppnade sidor

 • Datum och tidpunkt för besöket

 • Tidszonens tidsskillnad mot Greenwich Mean Time (GMT)

 • Åtkomststatus/http-statuskod

 • Överförd datavolym

 • Resultat av hämtningen (lyckad eller misslyckad)

 • Remittent

 • Webbplats där besökaren befann sig när vår webbplats öppnades

 • Användarens internetleverantör

Loggfilerna innehåller din IP-adress och eventuellt andra personuppgifter. Därmed kan de i princip härledas till dig. Vi sparar dock endast dina personuppgifter tillfälligt och särskilt inte tillsammans med andra personuppgifter. Uppgifterna raderas så snart du lämnar webbplatsen. Den tillfälliga bearbetningen och sparandet av ovan nämnda data krävs för att tillhandahålla vår webbplats och garantera säkerheten för våra informationstekniska system. Av dessa syften är även vårt legitima intresse att behandla data i enlighet med rättsliga grunder Art. 6.1.1.f i GDPR motiverat.

4. Kontakt via e-post, telefon eller fax

Du har möjlighet att kontakta oss via e-post eller telefon. Personuppgifter som överförs till oss via dessa vägar sparas hos oss. Uppgifterna används endast för att kunna bearbeta din syftet med ditt kontaktförsök. De rättsliga grunderna för behandling av dina personuppgifter är artikel 6.1.1.f i GDPER. Det motsvarar vårt legitima intresse att behandla uppgifterna för att bearbeta och besvara din förfrågan. Uppgifterna sparas tills att syftet med konversationen med dig inte längre kräver det och att ärendet för ditt kontaktförsök har utretts.

Om kontaktförsöket tjänar till att inleda ett avtalsförhållande grundar sig databehandlingen på artikel 6.1.1.b i GDPR. Dessa uppgifter sparas så länge det krävs för att genomföra avtalet eller de förberedande åtgärderna för avtalet. Därutöver sparar vi endast dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse (t.ex. skattemässiga skyldigheter) (artikel 6.1.1.c i GDPR).

Utöver de uppgifter som du frivilligt meddelar får vi även tidpunkten (datum och tid) för överföringen av dina uppgifter till oss samt din IP-adress. Bearbetningen av dessa data baseras på vårt legitima intresse (artikel 6.1.1.f i GDPR) av att säkerställa säkerheten hos våra system och motverka missbruk. Dessa uppgifter, som vi samlar in under ditt kontaktförsök, raderas så snart de inte längre behövs, dock senast när din förfrågan har besvarats.

Du kan när som helst meddela oss (se punkt 1) om att uppgifterna som har meddelats inom ramarna för konversationen ska raderas. I detta fall, om det är tillåtet, raderas alla personuppgifter för konversationen och fortsatt konversation är inte möjlig.

5. Länkar på webbplatsen och jobbportalen för John Deeres generalagenter och återförsäljare

På vår webbplats finns ikoner och andra länkar (t.ex. i platsannonserna), via vilka du kan komma till jobbportaler och webbplatser för John Deeres generalagenter och återförsäljare. Dessa länkar är så kallade hyperlänkar, alltså överförs inga data automatiskt från dig till John Deere generalagenter och återförsäljare. Först när du klickar på ikonen eller länken och den öppnas i ett nytt fönster med webbplatsen för den aktuella generalagenten eller återförsäljaren öppnas, samlas data in från denna nya webbplats. Denna datainsamling ansvarar respektive generalagent eller återförsäljare för och kan inte påverkas av oss. Vi får inga som helst personuppgifter från dig via generalagenterna och återförsäljarna.

6. Länkar till sociala nätverk

På vår webbplats har vi ikoner och andra länkar som hänvisar till webbestrader som tillhör John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Tyskland eller John Deere generalagenter eller återförsäljare på tredje parts plattformar (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, XING och LinkedIn). Det handlar om hyperlänkar, alltså överförs inga data automatiskt från dig, utan först när du klickar på ikonen eller länken och den öppnas i ett nytt fönster med tredje parts webbplats öppnas i din webbläsare.

7. Användning av programvaran Matomo med öppen källkod för dataskyddskompatibel webbanalys

Vi använder programvaran Matomo med öppen källkod på vår webbplats för att utvärdera webbplatsbesöken statistiskt. Vi får till exempel statistisk information om hur många besökare som kommer till vår webbplats, vilket innehåll de vill läsa eller om vissa sidor inte kunde hittas.

När webbplatsen öppnas registreras information om den slutenhet som du använder (IP-adress och metadata samt loggfiler) och anonymiseras genast. Eftersom Matomo-programvaran finns hos oss sker ingen överföring till tredjestat eller annan tredje part.

Vi registrerar och anonymiserar din IP-adress baserat på grunderna för vårt legitima intresse (artikel 6.1.1.f i GDPR) eftersom vi använder den statistiska informationen för att optimera vårt webbplatsinnehåll och tar i största möjliga omfattning hänsyn till dina intressen genom anonymiseringen. På grund av den omedelbara anonymiseringen kan vi inte koppla uppgifterna till någon person eller identitet. Det sker inte någon profilering.

Information om använda cookies finns i vår cookie-information i slutet av denna sekretesspolicy.

8. Platssökningsuppgifter

På vår webbplats lämnar vi endast information om lediga tjänster hos John Deere generalagenter och återförsäljare men tar inte själv emot några ansökningar.

Om du vill söka till någon av tjänsterna som visas på vår webbplats ska du kontakta respektive generalagent eller återförsäljare direkt, vars webbplats du kan komma till via länkarna i platsannonserna.

9. Utnyttjande av tjänsteleverantörer

a. Allmänna anvisningar

Vi vill påpeka att vi anlitar en tjänsteleverantör för bearbetningen av era personuppgifter som vi har slutit ett avtal om personuppgiftsbearbetning med (t.ex. för webbhotellet). Om registeransvarig utför databearbetningen i tredjestat (inte inom EU) säkerställer vi att den skyddsnivå som krävs enligt GDPR upprätthålls (artikel 44 ff. i GDPR).  Rättsliga grunder för att anlita tjänsteleverantör är artikel 6.1.1.f i GDPR. Det är i vårt legitima intresse att anlita tjänsteleverantörer (specialister eller andra tjänsteleverantörer inom områden som vi inte kan betjäna själva). Om du vill ha en kopia på de lämpliga eller rimliga garantierna är du välkommen att meddela oss detta (se ovan punkt 1). 

b. Värd-tjänsteleverantör

Som värd för webbplatsdata och vår webbportal anlitar vi värdtjänsteleverantören Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen. Data sparas på Hetzners server som befinner sig i Tyskland.

Vi anlitar denna värdtjänsteleverantör för att kunna erbjuda säkrare, effektivare och platsoberoende lagring och bearbetning av data samt säkert, snabbt och effektivt tillhandahållande av vårt online-utbud av en professionell leverantör (artikel 6.1.1.f i GDPR).

Vi har slutit ett personuppgiftsbearbetningsavtal med nämnda värdtjänsteleverantör.

10. Dina rättigheter

När vi bearbetar dina data är du den ”Registrerade” i enlighet med GDPR. Du har följande rättigheter: Rätt till tillgång, rätt till rättelse, rätt till begränsning av behandlingen, rätt till radering, rätt till information samt rätt till dataportabiliet. Dessutom har du rätt att göra invändningar, rätt till återkallning och rätten att klaga till dataskyddsmyndigheten.

Nedan finns lite information om de enskilda rättigheterna: 

a. Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt till tillgång till information om ändamålet med behandlingen, kategorier av personuppgifter, mottagare eller kategorier av mottagare, samt eventuellt lagringstiden. 

b. Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse och/eller komplettering av personuppgifter som vi har sparat om dig om dessa data är felaktiga eller ofullständiga. Vi utför rättelsen eller kompletteringen utan dröjsmål.

c. Rätt till begränsning av behandlingen

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Ett exempel på detta är att du har rätt att bestrida personuppgifternas korrekthet och vi måste under en bestämd tid kontrollera om personuppgifterna är korrekta. Under tiden för kontrollen behandlas endast dina personuppgifter i begränsad omfattning. Ett annat exempel på begränsningen är att vi inte behöver dina personuppgifter längre, men du behöver dem för en rättslig tvist.

d. Rätt till radering

Du har i vissa situationer rätten att begära att vi omedelbart raderar dina personuppgifter. Detta är till exempel fallet om vi har samlat in dina personuppgifter i ett syfte som vi inte längre behöver eller om vi har behandlat dna personuppgifter på olagligt sätt. Ett annat exempel skulle vara att vi har behandlat dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon rättslig grund till behandlingen. Det är dock inte alltid du har rätt till radering. Det kan till exempel hända att vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet eller om vi behöver personuppgifterna för en rättslig tvist. 

e. Rätt till information

Om du har hävdat din rätt till rättelse, radering eller begränsad behandling gentemot oss är vi skyldiga att meddela alla mottagare som vi har avslöjat dina personuppgifter för om rättelsen, raderingen eller begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter, det vill säga om detta inte visar sig vara omöjligt eller förknippat med en oproportionerlig ansträngning.

f. Rätt till dataportabilitet

Du har under vissa villkor rätt att erhålla de personuppgifter som du har tillhandahållit oss på ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätten att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller om vi behandlar dina personuppgifter grundat på ditt samtycke eller grundat på ett avtal med dig och att vi behandlar personuppgifterna automatiserat.

Du har därmed rätt att utverka att vi direkt överlämnar dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, så vida detta är tekniskt möjligt och att detta inte påverkar andras rättigheter eller friheter på ett ogynnsamt sätt.

g. RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1.1.e eller f i GDPR. Detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Efter en invändning behandlar vi inte längre dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätten att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring. Detta gäller även profilering som har samband med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring behandlas inte personuppgifterna längre för sådana ändamål. 

h. Rätt till återkallelse

Du har enligt artikel 7.3 i GDPR rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.  Genom att återkalla ditt samtycke påverkas inte lagligheten i behandlingen retroaktivt.

i. Rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, utan att det påverkar någon annan effektiv administrativ och rättslig prövning. Du kan särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist, din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks hävda din rätt till klagomål om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR.

En översikt över de olika förbundsländernas dataskyddskomissionärer samt deras kontaktuppgifter finns på följande länk:

/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html

11. Datum och aktualitet för denna sekretessinformation

Datum: Februari 2022

Cookie-information

Beakta först följande hänvisning: Du kan själv sörja för att inga cookies sparas på din dator eller att endast vissa cookies tillåts. Detta kan du välja i dina webbläsarinställningar. Där kan du även visa och radera sparade cookies.

Om du blockerar alla cookies kan det hända att inte alla funktioner på vår webbsida är tillgängliga.

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är textfiler som, när du besöker vår webbplats, skickas från vår webbserver till din webbläsare och som används vid senare besök på vår webbplats. Med hjälp av en cookie kan din webbläsare identifieras när du besöker vår webbplats igen. Det finns sessionscookies, dessa raderas när du stänger webbläsaren igen, och så finns det persistenta cookies, som sparas på hårddisken tills ett förinställt utgångsdatum nås eller tills de aktivt tas bort av dig.

1. Tekniskt nödvändiga cookies

För att spara ditt val att tillåta cookies sätter vi följande cookie (förstaparts-cookie):

Namn: COOKIE-NOTICE

Syfte och tid: I denna cookie sparas information om du gett ditt samtycketill cookies som kräver ditt samtycke. Sparandet sker då uteslutande i cookien. Det sker inte någon överföring av personuppgifter till andra företag.

När du raderar cookien via dina webbläsarinställningar återkallas alla samtycken som har sparats i den. Om du därefter åter besöker/hämtar webbplatsen får du åter förfrågan om du samtycker till cookies. Cookien sparas i 30 dagar.

Rättsliga grunder för eventuell behandling av personuppgifter via dessa cookies är artikel 6.1.f i GDPR. Det ligger i vårt legitima intresse att erbjuda en okomplicerad lösning för administration av dina samtycken

Dessutom placerar vi – om inloggningsområdet på vår webbplats öppnas – följande tekniskt nödvändiga cookies (förstaparts-cookies):

Namn: john_deere_job_portal_session

Syfte och tid: I denna cookie sparas information om du har loggat in på det lösenordskyddade området av John Deere jobbportal. Cookien placeras endast när du öppnar inloggningsområdet till vår webbplats. Det sker inte någon överföring av personuppgifter till andra företag.

Om du raderar cookien via dina webbläsarinställningar raderas alla data som sparats i den. Om du därefter besöker/laddar webbplatsen måste du logga in igen. Cookien placeras på din dator under en dag.

Rättsliga grunder för eventuell behandling av personuppgifter via dessa cookies är artikel 6.1.f i GDPR. Det ligger i vårt legitima intresse att möjliggöra era krav på en okomplicerad inloggning i det lösenordskyddade området av vår webbplats.

Namn: XSRF-Token

Syfte och tid: Dessa cookies har som syfte att tekniskt säkra det lösenordskyddade området av John Deere jobbportal. Cookien placeras endast när du öppnar inloggningsområdet till vår webbplats. Det sker inte någon överföring av personuppgifter till andra företag.

Om du raderar cookien via dina webbläsarinställningar raderas alla data som sparats i den. Om du därefter besöker/laddar webbplatsen måste du ev. logga in igen. Cookien placeras på din dator under en dag.

Rättsliga grunder för eventuell behandling av personuppgifter via dessa cookies är artikel 6.1.f i GDPR. Det ligger i vårt legitima intresse att skydda det lösenordskyddade området av vår webbplats mot angrepp och obehörig åtkomst.

2. Matomo

Vi använder programvaran Matomo med öppen källkod på vår webbplats för att utvärdera webbplatsbesöken statistiskt (mer information om denna tjänst finns ovan i vår sekretesspolicy under punkt 8.b).

Med ditt samtycke (artikel 6.1.a i GDPR) placeras – tekniskt icke nödvändiga – cookies för vår Matomo-tillämpning. Det handlar om följande cookies (förstaparts-cookies):

Namn: pkid
Livslängd: 13 månader
Syfte: I cookien sparas ett entydigt besökar-ID (unique visitor ID)

Namn: pkses
Livslängd: 30 minuter
Syfte:  I cookien sparas information om besöket på vår webbplats

3. Datum och aktualitet för denna cookie-information

Datum: Februari 2022 

MÖJLIGHET TILL ÅTERKALLELSE

Du kan när som helst återkalla samtycke till cookies genom att klicka på följande knapp eller genom att radera sparade cookies från webbläsaren i webbläsarinställningarna. Lagligheten i behandlingen av personuppgifter förblir opåverkad fram tills att samtycket återkallas.

Det är inte möjligt för oss att entydigt identifiera en person eftersom vi arbetar med anonymiserade IP-adresser och pseudonym cookie-information. Information om Matomo i samband med GDPR finns på: /gdpr-analytics/