Privacybeleid

Privacybeleid

Wij zijn als exploitant van de website https://dealerjobs.deere.com (hierna ‘website’ genoemd) uit hoofde van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met name betreffende de algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’), verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van de gebruikers (‘u’) van deze website.

In dit schrijven informeren wij u conform onze informatieplicht (art. 13 ff. van de AVG) over welke gegevens bij uw bezoek aan onze website verwerkt worden en op welke rechtsgrondslag dit geschiedt. U wordt bovendien geïnformeerd welke rechten u jegens ons en jegens de daarvoor verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit hebt.

1. Informatie over de verantwoordelijke

emplify GmbH
Stöckachstraße 11A
70190 Stuttgart
Duitsland

Telefoon: +49 711 184229 0
Fax: +49 711 184229 01
E-mail: office@emplify.de

2. Gegevensbeschermingsfunctionaris

Wij hebben een gegevensbeschermingsfunctionaris aangesteld:

Michael Nachtigall
c/o DS Compliance GmbH
Carlsplatz 24
40213 Düsseldorf
Duitsland

E-mail: datenschutz@emplify.de

3. Informatief gebruik van onze website

Zodra u onze website oproept om deze te bezoeken, worden er zogenaamde logbestanden verwerkt die door ons systeem automatisch vastgelegd worden.

De volgende logbestanden worden automatisch verwerkt:

 • IP-adres van de aanvragende computer

 • Het type internetbrowser dat gebruikt wordt

 • De taal van de internetbrowser die gebruikt wordt

 • Versie van de internetbrowser die gebruikt wordt

 • Besturingssysteem en de versie ervan

 • Besturingssysteeminterface

 • Opgeroepen pagina’s

 • Datum en tijdstip van het bezoek

 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

 • Toegangsstatus/http-statuscode

 • Overgedragen hoeveelheid gegevens

 • Geslaagd of mislukt laadproces

 • Referrer

 • Websites die door het systeem van de bezoeker via onze website worden opgeroepen

 • Internetprovider van de gebruiker

De logbestanden bevatten uw IP-adres en mogelijk nog meer persoonsgegevens. Daarom is het mogelijk dat dit tot u persoonlijk herleid kan worden. Wij slaan uw gegevens echter slechts tijdelijk op en met name niet samen met andere persoonsgegevens. De gegevens worden gewist zodra u de website verlaat. De tijdelijke verwerking en opslag van de bovengenoemde gegevens is nodig om onze website ter beschikking te kunnen stellen en de veiligheid van onze IT-systemen te kunnen waarborgen. Deze doeleinden rechtvaardigen ook ons legitieme belang om de gegevens op basis van de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 zin 1 onder f) van de AVG te verwerken.

4. Contactopname per e-mail, telefoon of fax

U kunt ons per e-mail of telefoon bereiken. De persoonsgegevens die via deze weg worden overgedragen, worden bij ons opgeslagen. De gegevens worden uitsluitend verwerkt om uw contactopname af te handelen. De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is art. 6 lid 1 zin 1 onder f) van de AVG. Het is in ons gerechtvaardigd belang om de gegevens voor het afwikkelen en beantwoorden van uw contactopname te verwerken. De gegevens worden net zolang bewaard totdat ze het doel van het gesprek met u hebben bereikt en de kwestie omtrent uw contactopname voldoende is opgehelderd.

Als u met uw contactopname voor ogen hebt een contract met ons af te sluiten, is art. 6 lid 1 zin 1 onder b) van de AVG onze aanvullende rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden net zolang opgeslagen als nodig is voor het uitvoeren van het contract of voor het uitvoeren van de precontractuele maatregelen. Daarnaast slaan wij uw gegevens alleen op om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. fiscale verplichtingen) (art. 6 lid 1 zin 1 onder c) van de AVG).

Naast de gegevens die u ons vrijwillig verstrekt, ontvangen wij eventueel het tijdstip (datum en tijd) dat uw gegevens naar ons overgedragen werden en uw IP-adres. Het verwerken van deze gegevens is in ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 zin 1 onder f) van de AVG) om de veiligheid van onze systemen te kunnen waarborgen en misbruik tegen te gaan. De gegevens die wij daarnaast tijdens uw contactopname ontvangen, worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn en uiterlijk op het moment dat de kwestie van uw contactopname volledig opgehelderd is.

U kunt ons te allen tijde meedelen (zie punt 1 hierboven) dat we de gegevens moeten wissen die u ons in het kader van ons gesprek hebt verstrekt. Voorzover dit toegestaan is, worden in dat geval alle persoonsgegevens gewist die wij in het kader van ons gesprek hebben ontvangen en kan het gesprek niet voortgezet worden.

5. Links op de websites en jobportals van erkende John Deere-dealers en verkooppartners

Op onze website staan kleine pictogrammen en andere links (bijv. bij de geadverteerde vacatures) die u doorsturen naar de jobportals en websites van erkende John Deere-dealers en verkooppartners. Dit zijn hyperlinks. Uw gegevens worden dus niet automatisch overdragen aan de erkende John Deere-dealers en verkooppartners. Pas wanneer u op de pictogrammen c.q. op de desbetreffende links klikt en er in uw browser een nieuw venster geopend wordt met de website van de dealer of verkooppartner in kwestie, worden op deze nieuwe website gegevens verzameld. Deze gegevensverzameling valt onder de verantwoordelijkheid van de dealer of verkooppartner in kwestie. Wij hebben daar geen enkele invloed op. Wij ontvangen geen persoonsgegevens van u via de dealers en verkooppartners.

6. Links naar sociale netwerken

Op onze website staan kleine pictogrammen en andere links die u doorsturen naar websites van John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Duitsland c.q. van John Deere-dealers of -verkooppartners naar platforms van derden (bijv. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, XING en LinkedIn). Dit zijn hyperlinks. Uw gegevens worden dus niet automatisch overdragen aan de erkende John Deere-dealers en verkooppartners. Dit gebeurt pas wanneer u op de pictogrammen c.q. op de desbetreffende links klikt en er in uw browser een nieuw venster geopend wordt met de website van de externe aanbieder.

7. Gebruik van de open-source-software Matomo voor een webanalyse die aan de gegevensbeschermingsvereisten voldoet

Voor onze website gebruiken wij de open-source-software Matomo om bezoeken aan onze website statistisch te kunnen analyseren. Wij ontvangen bijvoorbeeld statistische informatie over hoeveel mensen onze website bezoeken, welke content graag gelezen wordt en of bepaalde pagina’s niet gevonden worden.

Bij het oproepen van een pagina wordt informatie over het door u gebruikte eindapparaat vastgelegd (IP-adres en metadata c.q. Logbestanden). Dit wordt vervolgens meteen geanonimiseerd. Aangezien wij de software van Matomo zelf hosten, worden uw gegevens niet overgedragen naar andere landen of naar andere derden.

Wij leggen uw IP-adres vast en anonimiseren deze op basis van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 zin 1 onder f) van de AVG), aangezien wij onze websitecontent aan de hand van statistische informatie kunnen optimaliseren. Dankzij de anonimisering houden wij daarbij zoveel mogelijk rekening met uw belangen. Doordat de gegevens meteen geanonimiseerd worden, kunnen wij ze niet tot personen of identificatiegegevens herleiden. Er vindt geen profilering plaats.

Informatie over de gebruikte cookies vindt u in ons cookiebeleid aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring.

8. Gegevens van sollicitanten

Op onze website informeren wij uitsluitend over vacatures bij John Deere-dealers en -verkooppartners. Wij nemen zelf echter geen sollicitaties aan.

Als u wilt solliciteren op een van de vacatures op onze website, neem dan direct contact op met de dealer of verkooppartner in kwestie. Via de links in de vacatures komt u terecht op hun website.

9. Gebruik van dienstverleners

a. Algemene informatie

Wij willen u erop wijzen dat wij voor het verwerken van uw persoonsgegevens eventueel dienstverleners inschakelen waarmee wij verwerkingsovereenkomsten hebben afgesloten (bijv. voor webhosting). Indien dergelijke verwerkers gegevens in een ander land (buiten de EU) verwerken, waarborgen wij dat er voldaan wordt aan het gegevensbeschermingsniveau dat geboden wordt door de AVG (art. 44 ff. van de AVG).  Rechtsgrondslag voor het inzetten van dienstverleners is art. 6 lid 1 S. 1 onder f) van de AVG. Het inschakelen van dienstverleners (experts of andere dienstverleners die ons helpen met werkzaamheden die wij zelf niet kunnen uitvoeren) is in ons gerechtvaardigd belang. Indien u een kopie van de geschikte of passende waarborgen wilt ontvangen, laat ons dat dan (zie bovengenoemd punt 1) weten. 

b. Hosting-dienstverlener

Onze websitegegevens en webportals worden gehost door hosting-dienstverlener Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Duitsland. De gegevens worden opgeslagen op de server van Hetzner, die zich in Duitsland bevindt.

Het inschakelen van deze hosting-dienstverlener is in het belang van de veilige, efficiënte en locatiegebonden opslag en verwerking van gegevens en voor het veilig, snel en efficiënt ter beschikking stellen van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 zin 1 onder f) van de AVG).

Met de genoemde hosting-dienstverlener hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

10. Uw rechten

Als wij uw gegevens verwerken, bent u de ‘betrokkene’ in de zin van de AVG. U hebt de volgende rechten: recht op informatieverstrekking, recht op rectificatie, recht op beperking van de verwerking, recht op wissing, recht op voorlichting en recht op dataportabiliteit. Daarnaast hebt u recht van bezwaar, een herroepingsrecht en het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Hierna gaan wij nader in op de afzonderlijke rechten: 

a. Recht op informatieverstrekking

U hebt het recht van ons te eisen dat wij bevestigen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om met name informatie te ontvangen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers en eventueel over de opslagperiode. 

b. Recht op rectificatie

U hebt het recht op rectificatie en/of vervollediging van de gegevens die wij van u bewaren indien deze gegevens onjuist of onvolledig zijn. Wij voeren deze rectificatie of vervollediging onmiddellijk door.

c. Recht op beperking van de verwerking

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht van ons te verlangen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Bijvoorbeeld indien u de juistheid van uw persoonsgegevens in twijfel trekt en wij voor een bepaalde periode de juistheid ervan moeten controleren. Gedurende de tijd dat dit nagegaan wordt, worden uw gegevens slechts beperkt verwerkt. Een ander voorbeeld voor de beperking is dat wij uw gegevens weliswaar niet meer nodig hebben, maar u ze wel nog nodig hebt voor een rechtszaak.

d. Recht op gegevenswissing

In bepaalde situaties hebt u het recht van ons te verlangen dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk wissen. Bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verzameld hebben of als wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben. Een ander bijvoorbeeld is dat wij uw gegevens op basis van uw toestemming verwerken, maar u uw toestemming herroept en wij de gegevens niet op basis van een andere rechtsgrondslag verwerken. U hebt echter niet altijd recht op gegevenswissing. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat wij die nodig hebben voor een rechtszaak. 

e. Recht op voorlichting

Als u uw recht op gegevensrectificatie, gegevensverwijdering of beperking van de verwerking jegens ons uitgeoefend hebt, zijn wij verplicht om alle ontvangers van uw persoonsgegevens op de hoogte te stellen van de rectificatie, wissing of beperking van de verwerking van uw gegevens, behalve wanneer dit onmogelijk blijkt te zijn of indien dit met een buitenproportionele inspanning gemoeid gaat.

f. Recht op gegevensportabiliteit

In bepaalde situaties hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt te ontvangen in een overzichtelijk, gangbaar en machineleesbaar formaat en het recht om deze gegevens te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke. Dat is het geval indien wij de gegevens op basis van uw toestemming verwerken of op basis van een contract met u en dat wij de gegevens met behulp van geautomatiseerde procedures verwerken.

U hebt daarbij het recht te verlangen dat wij uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere verantwoordelijke sturen voor zover dit technisch haalbaar is en dit niet nadelig is voor de vrijheden en rechten van anderen.

g. RECHT OP BEZWAAR

Om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie hebt u conform art. 6 lid 1 zin 1 onder e) of onder f) van de AVG te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt ook voor enige profilering waarnaar in deze bepalingen wordt verwezen.

Nadat u bezwaar gemaakt hebt, verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, behalve wanneer wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aanvoeren voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketing, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke reclamedoeleinden. Dit geldt ook voor profilering als dit te maken heeft met direct-marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketing, zullen wij ze niet meer voor deze doeleinden verwerken. 

h. Herroepingsrecht

Conform art. 7 lid 3 van de AVG hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen.  Door uw toestemming te herroepen, blijft de wettigheid van de verwerking tot op dat moment onverminderd van kracht.

i. Recht om een klacht in dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in dienen bij een toezichthoudende autoriteit, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel. U kunt uw recht op het maken van een bezwaar met name indienen bij de toezichthoudende autoriteit in uw woonplaats, van uw werkplek of in de plaats waar de vermeende overtreding plaatsgevonden heeft als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

Een overzicht van de gegevensbeschermingsautoriteiten in de Duitse deelstaten en hun contactgegevens zijn te vinden onder de volgende link:

/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html

11. Stand en actualiteit van deze gegevensbeschermingsverklaring

Stand: februari 2022

Cookie-informatie

Let vooraf op de volgende aanwijzing: U kunt er zelf voor zorgen dat er überhaupt geen cookies op uw apparaat worden opgeslagen of dat er uitsluitend bepaalde cookies opgeslagen mogen worden. Dit kunt u in de instellingen van uw internetbrowser selecteren. Daar kunt u ook zien welke cookies er opgeslagen zijn en kunt u cookies wissen.

Indien u alle cookies blokkeert, kan het zo zijn dat niet alle functies van onze website meer ter beschikking staan.

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in het kader van uw bezoek aan onze website door onze webserver naar uw browser worden gestuurd en door deze browser worden opgeslagen op uw apparaat om op een later moment te worden gebruikt. Dankzij een cookie kan uw internetbrowser worden geïdentificeerd als u de website opnieuw oproept. Er zijn sessiecookies die gewist worden zodra uw browser gesloten wordt. Er zijn ook permanente cookies die net zolang op uw harde schijf worden opgeslagen tot een vooraf bepaalde vervaldatum bereikt is of totdat u ze zelf actief verwijdert.

1. Technisch noodzakelijke cookies

Om uw selectie voor het al dan niet accepteren van cookies op te slaan, plaatsen wij de volgende cookie (first-party-cookie):

Naam: COOKIE-NOTICE

Doel en duur: In deze cookie wordt opgeslagen of u toestemming gegeven hebt voor het plaatsen van cookies waarvoor toestemming vereist is. Dit wordt uitsluitend in de cookie zelf opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden niet aan andere bedrijven overgedragen.

Indien u de cookie via uw browserinstellingen wist, worden alle toestemmingen herroepen. Als u de website vervolgens nieuw bezoekt/laadt, wordt er om uw cookietoestemming gevraagd. De cookie wordt gedurende een periode van 30 dagen geplaatst.

Rechtsgrondslag voor een eventuele verwerking van persoonsgegevens via deze cookies is art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Het is in ons gerechtvaardigd belang ervoor te zorgen dat wij het wissen gemakkelijk maken, zodat u uw toestemmingen kunt beheren.

Daarnaast plaatsen wij – indien u het inloggedeelte van onze website oproept – de volgende technisch noodzakelijke cookies (first-party-cookies):

Naam: john_deere_job_portal_session

Doel en duur: In deze cookie wordt opgeslagen of u in het met een wachtwoord beveiligde gedeelte van het John Deere-jobportal ingelogd hebt. De cookie wordt alleen geplaatst als u het inloggedeelte van onze website oproept. Uw persoonsgegevens worden niet aan andere bedrijven overgedragen.

Indien u de cookie via uw browserinstellingen wist, worden alle opgeslagen gegevens gewist. Als u de website vervolgens opnieuw bezoekt/laadt, moet u opnieuw inloggen. De cookie wordt gedurende een periode van één dag geplaatst.

Rechtsgrondslag voor een eventuele verwerking van persoonsgegevens via deze cookies is art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Het is in ons gerechtvaardigde belang om u in staat te stellen gemakkelijk in te kunnen loggen in het met een wachtwoord beveiligde gedeelte van onze website.

Naam: XSRF-token

Doel en duur: Deze cookie wordt gebruikt voor de technische beveiliging van het met een wachtwoord beveiligde gedeelte van het John Deere-jobportal. De cookie wordt alleen geplaatst als u het inloggedeelte van onze website oproept. Uw persoonsgegevens worden niet aan andere bedrijven overgedragen.

Indien u de cookie via uw browserinstellingen wist, worden alle opgeslagen gegevens gewist. Als u de website vervolgens opnieuw bezoekt/laadt, moet u eventueel opnieuw inloggen. De cookie wordt gedurende een periode van één dag geplaatst.

Rechtsgrondslag voor een eventuele verwerking van persoonsgegevens via deze cookies is art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Het is in ons gerechtvaardigd belang om het met een wachtwoord beveiligde gedeelte van onze website tegen aanvallen en ongeautoriseerde toegang te beschermen.

2. Matomo

Voor onze website gebruiken wij de open-source-software Matomo om bezoeken aan onze website statistisch te kunnen analyseren (meer informatie over deze dienst vindt u boven in onze gegevensbeschermingsverklaring onder punt 8b).

Met uw toestemming (art. 6 lid 1 onder a) van de AVG) worden – technisch niet-noodzakelijke – cookies voor onze Matomo-applicatie geplaatst. Het gaat daarbij om de volgende cookies (first-party-cookies):

Naam: pkid
Levensduur: 13 maanden
Doel: In de cookie wordt een unieke bezoekers-ID opgeslagen (unique visitor ID)

Naam: pkses
Levensduur: 30 minuten
Doel:  In de cookie wordt informatie over het bezoek aan onze website opgeslagen

3. Stand en actualiteit van deze cookie-informatie

Stand: februari 2022 

HERROEPINGMOGELIJKHEID

U kunt uw toestemming voor de cookies te allen tijde herroepen door op de volgende knop te klikken of door de opgeslagen cookies uit uw browser te wissen via de browser-instellingen. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens tot op het moment van de herroeping blijft onverminderd van kracht.

Het is niet mogelijk dat wij een persoon expliciet kunnen identificeren, aangezien wij met geanonimiseerde IP-adressen en pseudonieme cookiegegevens werken. U kunt informatie over Matomo en de AVG vinden op: /gdpr-analytics/